Choď na obsah Choď na menu
 


                 AUTORSKÉ PRÁVO
                               § 6
                             Autor
(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
(2) Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba,
ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva
autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných
v súbornom diele nie sú dotknuté.

 

                                  § 1
                       Predmet úpravy
Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti
s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého
diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou
a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu,
s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania
a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“) a v súvislosti
so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli
chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného
umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu
zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa
a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“) a zhotoviteľa
databázy. Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej
správy práv podľa tohto zákona.


                    Pôsobnosť zákona

                                  § 2
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na dielo
a) autora, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky
(ďalej len „občan Slovenskej republiky“) alebo
má na jej území trvalý pobyt, alebo
b) zverejnené v Slovenskej republike bez ohľadu na
štátne občianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na dielo
chránené v Slovenskej republike podľa medzinárodných
zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika
viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným
v osobitnom zákone.
(3) Na dielo výtvarného umenia autora, ktorý nie je
občanom Slovenskej republiky, sa vzťahujú ustanovenia
tohto zákona o práve na odmenu pri ďalšom predaji
originálu diela výtvarného umenia, len ak je zaručená
vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo
dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré
boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.
(4) Trvanie autorského práva pri diele občana iného
štátu nemôže byť dlhšie ako v krajine pôvodu diela.

Celé znenie zákona

 

Registrácia - Šikmá ulička - Zoznamy - Prízemie - 1. poschodie - 2. poschodie - Knižnica - 3. poschodie - Rokville - Okolie - Autorský zákon

© Copyright 2008 by skola-rokfort.estranky.sk